AB’90 over herindeling

Algemeen

Als echte lokale en ongebonden politieke partij zet Algemeen Belang ’90 in op een sterke samenwerking met de gemeenten in het Land van Cuijk, de regio en Brabant Noordoost en AgriFood Capital vanuit zelfstandigheid. Ons doel is en blijft het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van de gemeente Mill en Sint Hubert. Vooralsnog zet AB’90 zich in voor behoud van zelfstandigheid; gewoon omdat er voor onze gemeente geen enkele noodzaak is en omdat de voorgenomen herindeling voor onze gemeente op dit moment zeker geen voordelen biedt. Mocht in de toekomst een herindeling daadwerkelijk aantoonbare voordelen gaan opleveren, dan zal AB’90 opnieuw alle argumenten afwegen.

Samenwerken op flexibele schaal!

Toekomstvisie

Toen de provincie Noord-Brabant de gemeente Mill en Sint Hubert vroeg een bestuurlijke visie op de toekomst te ontwikkelen, kwam onze gemeente tot de conclusie dat er geen specifieke Millse vraagstukken zijn die om een andere bestuursvorm vragen. Wel werd geconstateerd, dat er meer algemene knelpunten zijn waarvoor onze gemeente mogelijk onvoldoende oplossing kan bieden.

Meerschaligheid

Vooral door decentralisaties is het takenpakket van gemeenten enorm toegenomen. De gemeente kan als eerste overheid het beste maatwerk leveren dicht bij de burger. Dat was vaak een argument voor decentralisatie. Maar het takenpakket is behalve zeer omvangrijk ook zeer divers geworden waardoor de uitvoering voor een kleine gemeente kwetsbaar kan worden. Elk beleidsterrein heeft in de praktijk zijn eigen optimale schaal. Een deel vraagt maatwerk dicht bij de burger, een ander deel vraagt om een aanpak op de schaal van CGM of Land van Cuijk en weer een ander deel heeft een optimale schaal op het niveau van Brabant Noordoost. Dus meerschaligheid is de beste aanpak (en feitelijk ook al jaren de praktijk). Gemeenten moeten altijd kunnen kiezen welke schaal het beste past bij het onderwerp: sport, welzijn, zorg, veiligheid, klimaat, enzovoort.

Samenwerking

Samenwerking is net als herindeling, een oplossing als een gemeente het niet meer alleen kan. Maar bij samenwerking blijft ook het huidige gemeentelijke schaalniveau dicht bij de burger bestaan. Na herindeling ben je dat schaalniveau kwijt. Bovendien wijzen alle wetenschappelijke onderzoeken uit, dat herindeling niet goedkoper en efficiënter is voor de burger en ook niet leidt tot meer bestuurskracht.

Huidige situatie

We zien al jaren steeds nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan omdat gemeenten, ook de grotere, altijd op zoek zijn naar de beste schaal voor bepaalde beleidsterreinen. Enkele (recente) voorbeelden:

 • op lokaal gebied: subsidiebeleid en toekomstbestendigheid van gemeenschapsaccommodaties
 • op schaal Land van Cuijk: uitvoeren WMO en realiseren van glasvezelnetwerk
 • op schaal Oost-Noordoost Brabant: Jeugdzorg
 • op schaal Noordoost Brabant: Veiligheidsregio, ambulancevoorziening en ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord)

Ambitie

AB’90 ziet samenwerking als ambitie om te komen tot de langverwachte erkenning van de decentrale overheden als cruciale factor voor welvaart en welzijn van ons land. Sterker nog, AB’90 vindt de intensieve samenwerking tussen alle gemeenten in het Land van Cuijk noodzakelijk om uitvoer te geven aan de gezamenlijk opgestarte projecten binnen het Land van Cuijk (zoals bijv. realisatie glasvezel, versterken recreatie en toerisme). Zo komt men tot een sterke regio, waarop echter nog veel winst te halen valt.

Ambtelijke organisatie CGM

Een aandachtspunt is de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie in een kleine gemeente. Zeker nu het economisch beter gaat, stromen veel ambtenaren voor hun carrière door naar grotere gemeenten. Maar ook hier kunnen samenwerking en bundeling van krachten uitkomst bieden. CGM is zo’n organisatie die door bundeling van krachten efficiënter kan werken met meer kwaliteit, waarbij de continuïteit gewaarborgd is en waar ambtenaren ook binnen de organisatie hun carrièrestap kunnen maken. AB’90 pleit ervoor om deze organisatie nog meer te professionaliseren zodat het zijn weerslag gaat hebben op de kwaliteit van de dienstverlening voor ons allemaal.

Kleine gemeenten zijn krachtige gemeenten!

Kleine gemeenten

Samen met de gemeenschap krijgen kleine gemeenten zaken veel sneller voor elkaar; alle lijntjes zijn heel gemakkelijk te leggen. Omdat alles kleinschaliger is, kunnen kleine gemeenten flexibeler en sneller werken. Kleine gemeenten kunnen dus sneller reageren, maar ze kunnen het niet allemaal alleen. Voor een aantal zaken hebben ze soms ook grotere gemeenten nodig. Het is mooi om te zien hoe de samenwerking in een netwerk van grote en kleine gemeenten al jaren vanzelfsprekend is.

Krachtige gemeenten

Misschien moeten we gemeenteland niet langer begrenzen als gemeenten en verdelen in groot en klein, maar in thema’s met bijbehorende functionele samenwerkingsverbanden. En niet langer spreken van kleine gemeenten maar van krachtige gemeenten die passen in onze netwerksamenleving.

Gemeente Mill en Sint Hubert

Daarom kan onze gemeente niet als onbeduidend, met zwakke bestuurskracht en weinig profilerend worden weggezet. Niets is minder waar, de Provincie ziet ons college van B&W juist op vele fronten als kartrekker in het Land van Cuijk en in Brabant Noordoost. Zelfs in Den Haag wordt onze wethouder om advies gevraagd voor landelijk beleid.

Kernendemocratie een utopie?

Onjuiste volgorde

AB’90 stemde tegen het raadsvoorstel over herindeling Land van Cuijk omdat het onderwerp kernendemocratie nog helemaal uitgewerkt moet worden. AB’90 vond de voorgestelde volgorde volstrekt onjuist. Eerst stemmen voor een grote herindeling en vervolgens pas een kernendemocratie uitwerken. Hoe moet zo’n kernendemocratie eruit zien? Wordt er met verschil in grootte van kernen (bv. Boxmeer versus Wilbertoord) rekening gehouden? Welke beslissingen zou zo’n kernendemocratie mogen nemen. Heeft zo’n kernendemocratie eigen ambtenaren nodig, enzovoort?

Risico

Op deze en nog meer vragen is het antwoord nog niet te geven. AB’90 wilde dat risico niet nemen, want eenmaal voor herindeling gekozen, is er geen weg meer terug. De volgorde moet dus andersom. Pas als iedereen weet wat het inhoudt en goed aan de slag is met kernendemocratie is de afweging te maken of het huidige gemeentelijke schaalniveau kan worden losgelaten.

Krachtige kernen zijn toekomstbestendig

Mooie initiatieven

Mooi om te zien wat voor initiatieven er worden ontplooid om toekomstbestendig te zijn, om zoveel mogelijk onafhankelijk van bestuurders en politiek te zijn. Zorg-, energie- en dorpscoöperaties zien het levenslicht, dorpshuizen komen in handen van de inwoner, dorpen stichten huiskamers voor senioren, onderhouden het groen in de eigen leefomgeving en ga zo maar door. Ze hebben alleen soms wat geld van de gemeente nodig om zaken voor elkaar te kunnen krijgen.

Maak krachtige kernen

Invoering van kernendemocratie is een voorwaarde die enkele gemeenteraden hebben verbonden aan een herindeling van het Land van Cuijk. Algemeen Belang ’90 constateert echter grote verschillen in ‘eigen daadkracht’ per kern, maar ook in omvang en sociale cohesie tussen de kernen in het Land van Cuijk. Nog lang niet alle kernen zijn al zover als die in onze gemeente. Overigens zijn er wat dat betreft ook nog grote verschillen tussen de kernen in onze eigen gemeente. AB’90 zegt dus: doorwerken aan de opgestelde toekomstvisie van Mill en Sint Hubert en samen met onze inwoners en wijk- en dorpsraden werk maken van ’krachtige kernen’ in onze gemeente. Door intensieve samenwerking, inzet van vrijwilligers en gemeentelijke ondersteuning komen de wijk- en dorpsraden, verenigingen, zorgcoöperaties enzovoort van de grond. Niet omdat de gemeente het voorschrijft, maar omdat de gemeenschap daar zelf voor kiest. En dat vindt AB’90 mooi om te zien.

Van plattelandsgemeenten naar één plattelandsstad

Eén van de grootste gemeenten

AB’90 maakt zich zorgen over de grootte van de herindeling tot een gemeente Land van Cuijk en ziet 34 deelraden met hun eigen bevoegdheid niet zitten. Terug naar de jaren 30 waar bijna elk dorp een zelfstandige gemeente was? In het raadsvoorstel moesten 34 kernen omgevormd worden tot één plattelandsstad met bijna 90.000 inwoners en daarmee tot één van de grotere gemeenten van onze provincie. Met de 350 km2 aan oppervlakte zijn we ineens de op vier na grootste gemeente van Nederland. Dan worden de lijntjes van de burgers naar dat éne gemeentebestuur wel erg lang en groot in aantal. Daarbij komt nog dat het opleggen van ‘kernendemocratie’ niet gaat werken, omdat voor alle 34 kernen doodeenvoudig niet genoeg vrijwilligers (deelraadsleden) te vinden zijn.

Democratie

Hoe gaan we om met verschillende opvattingen en ideeën van de lokale samenleving? Democratie is niet de macht van de helft plus één. Maar democratie is omgaan met verschillen. Inwoners willen hun verschillende opvattingen terug horen in de gemeenteraad. In onze gemeente met vier kernen is dat soms al moeilijk genoeg, maar hoe moet dat dan met 34 kernen? Van plattelandsgemeenten naar een plattelandsstad? Welke problemen lossen we hier eigenlijk mee op? We introduceren alleen maar problemen.

Rapport Berenschot: ‘Een ongekende bestemming?’

Geen regie

Het hele proces ingezet door een zogenaamde regiegroep, kostte maar liefst 180.000 euro, waarvan ‘Bureau Berenschot’ met haar onderzoeksrapport: ‘Een ongekende bestemming’ het meest toucheerde. Daarbij stond de conclusie om te komen grootschalige herindeling van vijf gemeenten vooraf vast. De onderzoeksopdracht, “Een verkenning van de best passende vorm van verregaande samenwerking” is anders uitgevoerd dan bedoeld. Helaas heeft het aan regie ontbroken.

Dwingende logica

Innovatieve vormen van samenwerken werden niet of nauwelijks onderzocht of terzijde geschoven met een van het rijk ‘geleend’ afwegingskader. In het rapport werden talloze aannames zonder onderbouwingen gedaan en de gehanteerde bewijslast was flinterdun. Kortom het onderzoeksrapport is gebaseerd op vooringenomenheid, waarbij de uitkomst van te voren al vast stond nl.: Eén gemeente Land van Cuijk is de enige passende vorm van samenwerking. Berenschot noemt het zelf: “Dwingende logica!”

Prullenbak

AB’90 bekritiseert ‘het onderzoeksrapport Berenschot’ fel en op basis hiervan kon AB’90 geen voorstander van herindeling zijn en verwees het rapport naar de prullenbak. Jammer, want het rapport biedt wél aanknopingspunten voor allerlei vormen van samenwerking.

Hoe nu verder?

Betrokkenheid burgers

De gevolgen van alle fusies en herindelingen zijn echt heel fors. Er is sprake van een steeds grotere verwijdering van burgers en lokaal bestuur. Er is dan ook een duidelijk verband tussen de daling van de opkomst tijdens lokale verkiezingen en het ontstaan van al die grote fusiegemeenten. Een duidelijk signaal dat de kiezer zich niet meer herkent in het bestuur. Volgens de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) slaan gemeenten alarm over gedwongen fusie door provincie en maakt zich hard voor het standpunt dat herindeling van onderop moet komen.

Rijksoverheid

De minister van Binnenlands Zaken heeft bij haar begrotingsbehandelingen aangegeven dat er vele vormen van samenwerking zijn en dat een eventuele gemeentelijke fusie van onderop moet komen. De provincie kan hierin een rol spelen, maar de minister spreekt over ondersteunen en faciliteren. Tegelijk wil de minister de invloed van individuele gemeenten op Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) laten toenemen, waarmee dus een sterkere sturing aan deze samenwerkingsvorm gegeven kan worden. Een prima voorstel waarmee dit geen reden meer kan zijn voor herindeling.

Provincie Noord-Brabant

De gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant omarmen de conclusie van ‘het rapport Berenschot’ en ziet het samengaan van de vijf gemeenten tot één gemeente Land van Cuijk als de enige stip op de horizon. Dat is logisch want zij waren de sturende kracht achter dit onderzoek. En hoe minder gemeenten, hoe minder administratieve lasten voor de provincie. Overigens ontbreekt het de provincie aan mandaat om herindeling op te leggen. Er is geen urgentie omdat er bij geen enkele gemeente in het Land van Cuijk sprake is van financieel wanbeleid of bestuurlijke chaos.

Land van Cuijk

Het onderlinge vertrouwen bij de vijf gemeenten is sinds september 2017 tot een dieptepunt gedaald. Slechts bij drie van de vijf gemeenteraden was een meerderheid vóór herindeling terwijl onze gemeente tegenstemde. Het gebrek aan onderling vertrouwen heeft ook zand in de raderen van de gezamenlijk opgestarte projecten gestrooid. Juist in die projecten ziet AB’90 de kracht van een sterk Land van Cuijk. AB’90 zal zich inzetten om dat vertrouwen terug te winnen en proberen in de projecten wat meer vaart te stoppen. AB’90 vindt het installeren van een nieuwe projectorganisatie al een stap in de goede richting.

Samenvatting

 • AB’90 is voor zelfstandigheid, omdat herindeling voor onze gemeente nog geen noodzaak is en omdat herindeling op dit moment nog geen voordelen voor onze gemeente biedt.
 • AB’90 is voor meerschaligheid bij samenwerking ofwel flexibele schalen, omdat elk onderwerp op de juiste schaal uitgevoerd moet worden. Soms lokaal en dicht bij de burger, dan weer in regionaal verband samen met andere gemeenten.
 • Bij herindeling in het Land van Cuijk nemen de afstanden van de burgers tot haar bestuur alleen maar toe, waardoor de burgers zich in hun bestuur niet meer herkennen.
 • AB’90 vindt de intensieve samenwerking tussen alle gemeenten in het Land van Cuijk noodzakelijk om uitvoer te geven aan de gezamenlijk opgestarte projecten binnen het Land van Cuijk.
 • CGM is een organisatie die door samenwerking krachten bundelt, efficiënter kan werken met meer kwaliteit, waarbij de continuïteit gewaarborgd is.
 • Kleine gemeenten zijn krachtige gemeenten, die flexibel zijn en sneller werken, waarbij de bestuurskracht van onze gemeente zowel in Den Bosch als Den Haag bekend is.
 • Eén grote plattelandsgemeente van 34 kernen met een oppervlakte van 350 km2 vindt AB’90 veel te groot, omdat de lijnen van de burger naar één gemeentebestuur te talrijk en te lang zijn.
 • De kernendemocratie met 34 kernen moet nog helemaal worden uitgewerkt, vorm en bevoegdheden zijn nog volstrekt onduidelijk.
 • AB’90 vindt dat die kernendemocratie eerst moet worden uitgewerkt alvorens AB’90 haar argumenten t.a.v. herindeling gaat afwegen. Vanwege de onjuiste volgorde stemde AB’90 tegen herindeling.
 • AB’90 is voor doorwerken aan de opgestelde toekomstvisie van Mill en Sint Hubert om samen met onze inwoners en wijk- en dorpsraden werk te maken van ’krachtige kernen’, waarbij door intensieve samenwerking, inzet van vrijwilligers en gemeentelijke ondersteuning de wijk- en dorpsraden, verenigingen, zorgcoöperaties enzovoort vanzelf van de grond komen.
 • Bij één gemeenteraad van 34 dorpen in het Land van Cuijk is er gerede kans dat de democratie bestaat uit de helft plus één, maar AB’90 wil de verschillen van onze burgers in de raad terug horen.
 • Het onderzoeksrapport Berenschot concludeerde slechts één stip op de horizon namelijk herindeling van de vijf gemeenten. Deze dwingende logica stond vooraf al vast, waarbij alle andere vormen van samenwerking nauwelijks aandacht kregen. Het rapport met vooringenomenheid, aannames zonder onderbouwingen en bewijslast werd door AB’90 naar de prullenbak verwezen.
 • De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) slaat alarm over gedwongen fusie door provincie en maakt zich hard voor het standpunt dat herindeling van onderop moet komen.
 • De minister van Binnenlands Zaken geeft aan dat er vele vormen van samenwerking zijn en dat een eventuele gemeentelijke fusie van onderop moet komen.
 • Herindeling is niet goedkoper, niet efficiënter en leidt ook niet tot meer bestuurskracht, volgens alle wetenschappelijke onderzoeken.
 • Juist in projecten ziet AB’90 de kracht van een sterk Land van Cuijk en zal zich inzetten om het gedaalde onderlinge vertrouwen in het Land van Cuijk te herstellen en proberen in de samenwerkende projecten wat meer vaart te stoppen.

Speerpunten 2018-2022

 • Hoe gaan we om met verschillende opvattingen en ideeën van de lokale samenleving? AB’90 wil niet dat de democratie de macht wordt van de helft plus één. Maar democratie is omgaan met verschillen en die verschillende opvattingen moeten burgers terug horen in de gemeenteraad. AB’90 voor krachtige kernen met kwaliteit van lokale samenleving!
 • Van AB’90 kunt u verwachten dat na de verkiezingen met nieuwe raadsleden initiatieven worden ondernomen om vertrouwen tussen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk te herstellen. AB’90 voor herstel van vertrouwen in de regio!
 • AB’90 gaat de onlangs opgestarte projectorganisatie ondersteunen om het aantal projecten in het Land van Cuijk op snelheid te brengen door bijvoorbeeld de beste mensen te laten functioneren op de juiste plekken. AB’90 voor focus en doorpakken op projecten!
 • AB’90 vindt dat afhankelijk van het politieke thema, de juiste schaal gehanteerd moet worden: lokaal waar het kan, regionaal waar het moet. De vaste opschaling tot herindeling past hier dus niet bij. AB’90 voor juiste schaalgrootte per thema!
 • AB’90 gaat vanuit de toekomstvisie, ideeën en wensen van wijk- en dorpsraden ondersteunen met meedenken en meenemen om een betere samenwerking met de gemeente gerealiseerd te krijgen. AB’90 voor krachtige kernen met kwaliteit van lokale samenleving!
 • AB’90 ondersteunt verder onderzoek naar een goed werkende vorm van kernendemocratie, passend bij de aanwezige diverse omvang van de kernen en bij voorkeur aansluitend bij onze visie op krachtige kernen. Pas daarna kan de afweging gemaakt worden voor herindeling. AB’90 voor besluiten in de juiste volgorde!

Meer weten of suggesties? Laat het ons graag weten!

Theo van Eenbergen | Erik Rietveld | Jos v.d. Boogaart

AB’90 over fijn wonen en werken

Algemeen

Algemeen Belang ’90 ziet de toekomst van onze gemeente Mill en Sint Hubert als een aantrekkelijke gemeente waar het goed, veilig én gezellig wonen is, met oprechte aandacht voor elkaar. Ons doel is en blijft het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van de gemeente Mill en Sint Hubert. De belangen van onze inwoners en bedrijven staan voor ons centraal. Wij blijven werken aan een goed voorzieningenniveau en goede vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven. Algemeen Belang ’90 staat voor een gemeente Mill en Sint Hubert waar het fijn wonen en werken is.

Pijlers

Fijn wonen en werken is volgens Algemeen Belang ’90 gebouwd op 4 belangrijke pijlers namelijk:

 • We zetten ons in voor jongeren en jonge gezinnen
 • We ondersteunen senioren en kijken naar mogelijkheden bij langer thuis wonen
 • We zien dat nieuwe ontwikkelingen vragen om aandacht voor duurzaamheid en innovaties
 • We hebben aandacht voor ondernemers en voor de werkgelegenheid in de regio

Wat speelt er?

In Mill en Sint Hubert staan volgens www.funda.nl ca.130 woningen te koop. Tegelijkertijd zijn bij de gemeente vele belangstellenden bekend met interesse voor een bouwkavel en is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning meer dan twee jaar. Een duidelijke onbalans tussen vraag en aanbod, zowel kwalitatief als kwantitatief. Ondertussen vergrijst onze bevolking en zullen steeds meer ouderen langer in hun huidige woning moeten blijven wonen. Deze woningen blijken daarvoor vaak niet geschikt omdat de woon-, slaap- en sanitaire ruimten niet op dezelfde verdieping zijn gelegen. In onze gemeente is de komende jaren nog sprake van groei van het aantal huishoudens, voornamelijk als gevolg van toename van eenpersoonshuishoudens. Tegelijk groeit het aantal huishoudens boven de leeftijd van 65 jaar. Over 15 à 20 jaar wordt krimp in combinatie met afname van het aantal huishoudens voorspeld (bron: Primos-doorrekening). Deze feiten blijken bepalend voor de keuzes die ontwikkelaars en woningcorporaties maken, maar zijn ook bepalend voor de keuzes die inwoners maken.

“We zetten ons in voor jongeren en jonge gezinnen”

Voorzieningen

Het hebben van een goede mix van huur- en koopwoningen én voldoende geschikte woningen voor starters, alleenstaanden en ouderen, is van groot belang. Bij voorkeur in alle kernen. Het houdt basisvoorzieningen en een bloeiend verenigingsleven in alle vier de kernen in stand. De praktijk blijkt echter weerbarstig, want ontwikkelaars en Mooiland investeren liever in de hoofdkern Mill, maar ook inwoners zelf maken steeds vaker die keuze. Hierdoor ontstaat druk op het handhaven van voorzieningen voor kind en jongeren zoals scholen, verenigingen en sport in de kleinere kernen. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan voorzieningen voor ouderen verder toe. Door meer samenwerking kan deze afkalving in voorzieningen deels het hoofd geboden worden en dat zal steeds meer nodig worden. In Sint Hubert en Wilbertoord worden hierin al mooie stappen gezet.

Onderwijs

In de komende jaar 10 jaar daalt het aantal leerlingen in de vijf basisscholen van onze gemeente naar verwachting met 40%. Een forse leegstand in de schoolgebouwen is dan te verwachten en dat vraagt op korte termijn om een gezamenlijke koersbepaling van schoolbesturen en gemeente. Ons uitgangspunt is dat in iedere kern basisonderwijs aanwezig moet zijn, mits er een goede kwaliteit van onderwijs gegeven kan worden.

Woningen

Algemeen belang ’90 ziet dat in onze gemeente er een tekort is aan geschikte en betaalbare woningen voor starters op de woningmarkt. De vraag naar één- en tweepersoonshuishoudens van andere en kleinere woningen is een trend en hier liggen kansen voor onze gemeente, die benut moeten worden. Wij willen samen met jongeren en jonge gezinnen kijken naar waar de behoeften aan dit soort woningen liggen. Zo kan misschien leegstaand vastgoed omgevormd worden tot woonstudio’s met een gezamenlijke werkplek en leefkamer. Ook is er een stijgende vraag naar huurwoningen. Een vraag zowel vanuit ouderen die hun oude dag willen invullen in een huurappartement, als ook vanuit jongeren die een koopwoning niet gefinancierd kunnen krijgen. Dit biedt kansen voor het toevoegen van zowel extra sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen, maar toont ook de noodzaak aan van het in stand houden van de “starterslening”.

Woonvisie

Jongeren en jonge gezinnen zijn de toekomst van onze gemeente. De regionale woonvisie wordt dit jaar gezamenlijk door de 5 gemeenten in het Land van Cuijk opgesteld. Wij zullen erop toezien dat deze visie aandacht heeft voor zowel levensloop bestendig bouwen en verbouwen, als voor jongerenhuisvesting en huisvesting jonge gezinnen. Wij geven jongere gezinnen een woonkans in onze gemeente. Een goede mix van jong en oud zorgt voor leefbaarheid. Daarbij hoort ook een nauwe samenwerking met woningcorporatie Mooiland. In de Gemeente Mill en Sint Hubert staan meer dan 1.200 huurwoningen verdeeld over de vier kernen. Dat is ongeveer 27% van het totaal aantal woningen. 925 huurwoningen zijn eigendom van Mooiland. Om als huurder een gelijkwaardige gesprekspartner met Mooiland te zijn, is het belangrijk dat er een huurders-vertegenwoordiging komt, die zich actief inzet voor zaken die voor huurders echt belangrijk zijn. We zien bijvoorbeeld in Sint Hubert een scheve verhouding van huur- en koopwoningen. Samen met wijk- dorpsraden, woningcorporatie en de gemeente maken we duidelijke afspraken over de bouw van nieuwe huurwoningen in onze gemeente en het eventueel te koop aanbieden van huurwoningen. Algemeen Belang ’90 zal er op toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

“We ondersteunen senioren en kijken naar mogelijkheden bij langer thuis wonen”

We hebben te maken met een vergrijzende bevolking en steeds meer ouderen zullen langer in hun huidige woning (moeten) blijven wonen. Deze woningen blijken vaak niet geschikt, omdat de woon-, slaap- en sanitaire ruimten niet op dezelfde verdieping zijn gelegen. Zolang ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij ouderdomsgebreken krijgen, zal zowel extra zorg, als ook een aangepaste woning nodig zijn. Het is belangrijk dat ouderen zelf tijdig nadenken over hoe ze straks willen wonen en daarin op tijd stappen zetten. Mocht de aangepaste woning alsnog verkocht moeten worden, dan zal een volgende generatie daar eerder interesse in hebben dan een niet aangepaste woning. De gemeente kan daarbij advies en informatie geven. Bij nieuwbouw kan gedacht worden aan woonhofjes waar ouderen met elkaar en voor elkaar wonen. Algemeen Belang ’90 is van mening dat onze gemeente ‘senioren-proof’ moet worden. “Blijvend thuis in eigen huis”, dat wordt de toekomst. Hiervoor is het van belang dat:

 • senioren mensen kunnen ontmoeten;
 • zij contacten kunnen onderhouden;
 • zij boodschappen kunnen doen;
 • zij aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen;
 • mantelzorg het nieuwe normaal wordt;
 • zorgcoöperaties in elke kern blijven functioneren;
 • huiskamerprojecten kunnen doorontwikkelen;
 • SWOM en KBO’s helpen bij het bouwen en in stand houden van sociale netwerken.

“We zien dat nieuwe ontwikkelingen vragen om aandacht voor duurzaamheid en innovaties”

Wanneer we aan de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen denken, dan denken we aan schone dorpen en schone lucht, aan een groene en gezonde leefomgeving. We hebben niks aan halve maatregelen. Er moet dus een stevig duurzaam beleid gevoerd worden met duidelijke maatregelen. Daarbij hoort inzetten op duurzame energie, duurzaam vervoer, minder consumeren, gezonde voeding en beweging en goede zorg die we samen invullen en vormgeven. Hierbij is het van belang dat:

 • woningbezitters en bedrijven energiebesparende maatregelen nemen
 • de gemeente laat zien welke mogelijkheden er zijn
 • de gemeente laat zien welke maatregelen verstandig zijn om te nemen
 • de gemeente zelf het goede voorbeeld blijft geven
 • overheden gezamenlijk investeren in opwekking van duurzame energie
 • iedereen zich gaat beseffen dat gezonde voeding net zo belangrijk is als gezonde leefomgeving

“We hebben aandacht voor ondernemers en voor werkgelegenheid”

Wij zijn trots op onze ondernemers en de agrarische- en foodsector en mogen dat best vaker uitdragen! Zeker nu ook de agrarische sector zelfbewust een transitie doormaakt naar productiewijzen die geen negatieve invloed hebben op de omgeving. Algemeen Belang ’90 maakt zich al zolang zij bestaat, sterk voor verbetering van de ruimtelijke- en sociaaleconomische structuur en voor toename van werkgelegenheid en economische bedrijvigheid. Hierin zijn de laatste jaren lokaal goede stappen gezet, maar meer en meer wordt duidelijk dat het niet effectief is om dit alleen lokaal te doen. De Structuurvisie was en is onze richtsnoer waar we onze bestemmingsplannen en ontwikkelingsmogelijkheden op baseren. Sinds deze Structuurvisie is vastgesteld, is er meer dan ooit ruimte voor ontwikkelmogelijkheden. Echter niet overal hetzelfde. De kwaliteiten van de omgeving zijn bepalend voor wat wel en wat niet kan op een bepaalde plek. Dat is het kompas voor onze ruimtelijke en economische structuur.

Ondertussen verbeteren we de relatie met onze ondernemers, geven we samen met ondernemers kwaliteitsimpulsen aan onze bedrijventerreinen, werken we door aan het Centrumplan en versterken we de groene en gastvrije uitstraling van onze mooie gemeente in een verantwoorde balans met een toekomstbestendige agrarische sector.

We werken mee aan het versterken van de vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven in onze regio en betalen mee aan de acquisitie van nieuwe bedrijven. Nieuwe werkgelegenheid bij de buren zorgt ook voor nieuwe inwoners bij ons.

Speerpunten 2018-2022

 • 150 geschikte woningen op korte termijn en nog eens 150 voor 2015.
 • Woonkansen voor jongeren in onze gemeente.
 • Ondersteunen langer veilig thuis, levensloopbestendig wonen.
 • Stimuleren duurzaamheid en innovatie initiatieven.
 • Onderzoeken alternatieve financieringsvormen.
 • Organiseren van huurdersbelangen.

Meer weten of suggesties? Laat het ons graag weten!

Bram Hendriks | Bas de Veer | Erik Rietveld

AB’90 over samen leven

Algemeen

Samen leven doen we niet alleen thuis in onze privé-omgeving, dat doen we ook in de openbare ruimte. Beide omgevingen staan niet op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar over en weer sterk. We wensen een omgeving die bijdraagt aan gezondheid, veiligheid en welbevinden. Maar ook aspecten als bereikbaarheid voor jong en oud, al dan niet met beperkingen. De openbare ruimte is een plek waar veel van onze gezamenlijke activiteiten samenkomen. Algemeen Belang ’90 is ervan overtuigd dat het realiseren van wensen op dit gebied niemand alleen kan, want we hebben elkaar daar hard bij nodig. Hier gaat Algemeen Belang ‘90 de komende jaren aan werken door concrete projecten op te starten of versterkt voort te zetten.

Integraal aanpakken

Algemeen Belang ’90 gaat meer zaken en projecten aan elkaar koppelen, d.w.z. meer integraal aanpakken. Eigenlijk heel gewoon, net zoals we thuis zaken aanpakken. Als we bijvoorbeeld een vakantie uitzoeken, kijken we niet alleen naar de hotelkamer, maar houden ook rekening met de omgeving, bereikbaarheid, en vervoermiddelen. En misschien houden we wat onbewuster ook rekening met allerlei andere zaken zoals tijd en kosten, gezondheid, duurzaamheid, het weer etc. Wensen met betrekking tot de omgeving hebben we natuurlijk niet alleen in onze vakantie, maar ook in onze thuisomgeving. Natuurlijk kunnen we niet alles tegelijk aanpakken. Daarom richt Algemeen Belang ‘90 zich de komende jaren op onderstaande projecten en wel zoveel mogelijk samen met onze inwoners.

Veilig in huis en op straat: samen maken we het

Huis en omgeving

Veilig in huis en op straat gaat niet alleen over criminaliteit maar ook over verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel. Wanneer we veiligheid wat breder bekijken zien we direct de relatie met allerlei andere zaken in en rond ons huis of bedrijf. We voelen ons veiliger in een schone straat dan in een straat vol zwerf- en ander vuil. Mensen in de omgeving kennen en dus ook herkennen wanneer je op straat loopt, is prettiger en voelt veiliger dan wanneer we in een omgeving lopen waar je niemand kent. Nu zijn de kernen in Mill niet zo groot en de meeste mensen kennen elkaar wel, maar dat gaat niet vanzelf. Buurt-, wijk- en dorpsverenigingen zijn hiervoor noodzakelijk, maar ook de whatsapp-groepen die bijna overal in onze gemeente aanwezig zijn, dragen daar op nieuwe manieren aan bij.

Openbare ruimte en verkeer

Veiligheid kennen we ook in de openbare ruimte. Er gebeuren nog steeds te veel ongevallen in het verkeer. Elk ongeval heeft grote impact op betrokkenen en de directe omgeving. Het aantal ouderen onder ons groeit en die zijn extra kwetsbaar als een ongeval hen treft. We moeten daarom zorgen voor een verkeersveilige omgeving, waarbij zeker aandacht moet zijn voor éénzijdige ongevallen met voetgangers en fietsers. Voet- en fietspaden moeten van goede kwaliteit zijn, zodat deze ongevallen minder voorkomen. Onze gemeente kan hier niet alleen in optreden en doet het dan samen met bijvoorbeeld het gehandicaptenplatform en het platform verkeer. Maar ook wij moeten gemakkelijk onveilige situaties kunnen melden, bijvoorbeeld met de gemeentelijke Fixi-app. Uiteraard streven we naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau, echter 100% veilig bestaat helaas niet. Algemeen Belang ’90 vindt wel dat we de gewenste veiligheid kunnen realiseren en dat gaat lukken als we ons hier allemaal samen voor inzetten. ‘Samen maken we het’.

Verkeer en vervoer, van A naar B: samen bedenken we het

Bereikbaarheid met gezonde mobiliteit

Zeker zo belangrijk voor de leefbaarheid van onze kernen is de bereikbaarheid. We kunnen niet zonder voorzieningen die buiten onze kernen liggen. Met voorzieningen bedoelen we onderwijs, werk, ziekenhuis, ontspanning etc. Om van deze voorzieningen gebruik te maken zullen we ons moeten verplaatsen. Zo heeft verkeer en vervoer weer raakvlakken met de andere thema’s en daarom moeten we die samenhangend benaderen. Zo is lopen en fietsen gezonder dan in een auto zitten en zo heeft verkeer en vervoer weer te maken met gezondheid. Gezond en schoon vervoer door actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen willen we natuurlijk bevorderen.

Openbaar vervoer

Voor degenen die niet met een eigen auto kunnen of willen reizen is er het openbaar vervoer. Hierbij zien we al jaren dat de provincie, die over het openbaar vervoer gaat, steeds minder openbaar vervoer ingezet voor onze gemeente. Wij begrijpen ook wel dat het duur is om met grote bussen te rijden op buslijnen en tijdstippen die weinig gebruikt worden. Om vervoersarmoede tegen te gaan, willen we dat er iets anders voor terugkomt, zodat mensen zich gemakkelijk en goed kunnen verplaatsen. Maar het openbaar vervoer van tientallen jaren geleden komt zeker niet terug. Hoe het dan wel moet is lastig te zeggen, maar wat we dan wel kunnen doen is met onze inwoners en andere partijen zoeken naar oplossingen.

Samen alternatieven bedenken

In combinatie met het (niet altijd) aanwezige openbaar vervoer zijn allerlei oplossingen mogelijk, zoals autoritten die door en voor de Stichting Welzijn Ouderen Mill (SWOM) uitgevoerd worden. Andere oplossingen zijn er nu nog niet, maar daar gaan we graag met buurten, wijk- en dorpsraden mee aan de slag. Hierbij zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan een elektrische deelauto op een centrale plek in Langenboom, die opgeladen wordt met lokaal opgewekte stroom door zonnepanelen van “Eigen Kweek”. Als het maar een oplossing is om je te kunnen verplaatsen en die bedacht en gedragen wordt door de mensen. ‘Samen bedenken we het’.

Gezondheid en beweging: samen doen we het

Bewegen is gezond

Gezondheid hangt sterk samen met bewegen, dat kan in de vorm van sport, maar verplaatsen met de fiets of te voet is ook gewoon bewegen. Zo gewoon dat we ons hier meestal niet van bewust zijn. Het is belangrijk om voldoende beweging als normaal onderdeel van ons dagelijks leven te maken. Daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen.

Natuurlijk buitenspelen

Voor kinderen is buitenspelen ook een vorm van bewegen. Buitenspelen draagt niet alleen bij aan beweging en gezondheid maar ook aan de ontwikkeling van het kind. Van buitenspelen worden kinderen gezonder, slimmer en socialer. Het belangrijkste is natuurlijk dat buitenspelen ook gewoon heel leuk is. Voor kinderen is er niks heerlijkers dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en met elkaar nieuwe spelletjes bedenken. Algemeen Belang ’90 wil de openbare ruimte verder ontwikkelen met de bedoeling dat kinderen hierin beter kunnen spelen, want bijna heel Wilbertoord, Sint-Hubert, Langenboom en Mill is hun speeltuin.

Beweegvriendelijke woonomgeving

Behalve kinderen moeten eigenlijk alle inwoners gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen. Soms door te zorgen dat mensen kunnen sporten, soms door te zorgen dat ze een ommetje maken. Ieder op zijn eigen manier en passend bij zijn eigen mogelijkheden. Voor de één is elke dag intensief sporten voldoende beweging, voor de ander is dat een wandeling met een rollator van de woning naar de bakker. Ieder op zijn eigen manier als we maar bewegen in een beweegvriendelijke woonomgeving. Algemeen Belang ’90 wil het bestaande sportbeleid dan ook breder zien, geen sportbeleid maar beweegbeleid. ‘Samen doen we het’.

Gezonde voeding

Werken aan een goede gezondheid lukt niet alleen met voldoende bewegen, een gezonde voeding is hierbij ook belangrijk. We juichen het initiatief van ‘Een goei leven’ toe om ook in Mill een smaakcentrum te beginnen en bij de verdere uitbouw hiervan wil Algemeen Belang ’90 dat graag ondersteunen. In het smaakcentrum worden kinderen op een leuke manier bewust van voedsel en de herkomst daarvan. Veel voedsel wordt in onze gemeente geproduceerd, alleen zijn wij en onze kinderen ons daar vaak niet van bewust. De verbinding tussen de boeren als voedselproducent en onze inwoners als consument kan beter. ‘Samen doen we het’.

Een groene en schone woonomgeving: samen regelen we het

Groen als element van onze omgeving

We mogen trots zijn op onze mooie omgeving. Een omgeving die we kunnen gebruiken en waarin we kunnen genieten. Het is ‘Ontdek Mill’ die onze mooie omgeving bij onszelf en bij de vele bezoekers onder de aandacht brengt. Algemeen Belang ’90 ondersteunt dit initiatief dan ook van harte. Groen is een bijzonder element van onze omgeving en heeft allerlei raakvlakken met bovengenoemde thema’s. Maar onze groene omgeving moet meer geschikt gemaakt worden om in te kunnen spelen en sporten. Bomen staan er niet alleen voor de sier maar kunnen ook gebruikt worden om in te klimmen bijvoorbeeld. En buitenpelen hoeft dan niet slechts in afgebakende speelveldjes maar kan avontuurlijker en natuurlijker in en met het groen.

Het boerenlandschap

Ons hele landschap is door de eeuwen heen gevormd door menselijk ingrijpen. Boeren hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. Algemeen Belang ’90 wil graag die boeren welke een bijdrage willen leveren aan het landschapsonderhoud ondersteunen. Ondersteunen met financiële regelingen, maar zeker ook door het verbinden van deze boeren met organisaties die hieraan een bijdrage als kennis kunnen leveren. Ook hierbij zoeken we zo veel als mogelijk naar meervoudig gebruik van de ruimte. Het landschap kan bijvoorbeeld een bron van biomassa, wateropvang en grondstoffen zijn.

Groenonderhoud doen we samen

We moeten zuinig zijn op onze groenvoorzieningen en zoveel mogelijk samen met de gemeente zorgen voor goed onderhoud. Dus niet alleen de gemeente maar ook door en met inwoners. Daarnaast zijn we voorstander van meervoudig gebruik. Want waarom kan een boom die geplant wordt geen fruitboom zijn waar de omwonenden vers fruit van kunnen plukken? Waarom kan in een plantenbak geen bloemkool staan? Radijsjes op de rotonde? ‘Samen regelen we het’.

Speerpunten 2018-2022

 • Gezondheid hangt sterk samen met bewegen, daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Algemeen Belang ’90 wil het bestaande sportbeleid dan ook breder zien. Een beweegnota in plaats van een sportnota.
 • We juichen het initiatief van ‘Een goei leven’ toe om ook in Mill een smaakcentrum te beginnen. Het is ‘Ontdek Mill’ die onze mooie omgeving onder de aandacht brengt bij vele bezoekers. Ondersteunen “een goei leven” en “ontdek Mill.”
 • Onze groene omgeving moet meer geschikt gemaakt worden om in te kunnen spelen en sporten. Beleefbaar groen, om ontdekt en gebruikt te worden.
 • Gezond en schoon vervoer door actieve mobiliteit zoals lopen en fietsen willen we natuurlijk bevorderen. Stimuleren van actieve mobiliteit, lopen en fietsen.
 • Zeker zo belangrijk voor de leefbaarheid van onze kernen is de bereikbaarheid. We kunnen niet zonder voorzieningen die buiten onze kernen liggen. Verbeteren vervoer naar voorzieningen, school, zorg, werk.
 • Uiteraard streven we naar een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau, echter 100% veilig bestaat helaas niet. Algemeen Belang ’90 vindt wel dat we de gewenste veiligheid kunnen realiseren en dat gaat lukken als we ons hier allemaal samen voor inzetten. Veiligheid minimaal op huidig niveau handhaven.

Meer weten of suggesties? Laat het ons graag weten!

Marcel v.d. Elzen | Jos v.d. Boogaart | Erik Rietveld

AB’90 over klimaatverandering en duurzaamheid

Algemeen

We leven in een fijne en mooie omgeving en Algemeen Belang 90 is ervan overtuigd dat als we klimaatverandering negeren we deze omgeving en haar kwaliteiten niet kunnen behouden. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid. AB’90 staat een aanpak voor waarmee we niet alleen de fijne en mooie omgeving kunnen behouden, maar zelfs kunnen verbeteren.

We gaan dit bereiken door ons stevig in te zetten voor duurzaamheid, zodat we de bedreigingen het hoofd kunnen bieden. Bedreigingen worden dan zelfs kansen. Kansen waarmee we onze omgeving mooier en duurzamer maken, zodat wij en onze kinderen, er ook in de verre toekomst van kunnen genieten.

Veel van deze bedreigingen hebben direct of indirect te maken met uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 en klimaatverandering. 195 Landen hebben in het akkoord van Parijs 2016 afgesproken, dat de gemiddelde temperatuur op de aarde niet meer dan 2ºC mag stijgen. De belangrijkste afgesproken maatregel is afbouw van gebruik van fossiele brandstoffen tot volledig gebruik van duurzame energie in 2050. We noemen dat energieneutraal. Feitelijk is afgesproken dat er vanaf 2050 geen netto uitstoot van CO2 meer mag zijn en dat heet klimaatneutraal. Natuurlijk hebben gemaakte afspraken ook impact op onze gemeente. Algemeen Belang ’90 wil dat onze gemeente al in 2040 volledig klimaatneutraal is. De gevolgen van klimaatverandering moeten we in 2025 al grotendeels kunnen opvangen. Het is onze ambitie om in het kader van circulaire economie alle kringlopen gesloten te maken.

Waar hebben we het over?

Als we in onze gemeente energieneutraal willen zijn, hebben we 38 grote windturbines of 250 hectare velden met zonnepanelen of maar liefst 100.000 daken van woningen met zonnepanelen nodig. Hiermee besparen we dan 20% energie ten opzichte van de huidige situatie. Echter windturbines zijn niet mogelijk in verband met de straaljagers van Volkel en in onze gemeente hebben we die 100.000 daken niet. Behalve maximaal inzetten op energiebesparing, zoals ook bij onze visie op wonen is verwoord, moeten we alle mogelijke andere opties inzetten. We denken vooral aan zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, energie opwekken uit reststromen, energie halen uit aardwarmte en velden met zonnepanelen vol zetten. Terzijde: onze gemeente Mill en Sint Hubert is 5.100 hectare groot.

Kansen

Energieneutraal en klimaatneutraal bieden veel kansen en zijn zeker geen bedreiging. Algemeen Belang ’90 wil vooral de kansen benutten, omdat veel positieve effecten ook direct bijdragen aan een fijne, gezonde en mooie omgeving. Veel kan worden bereikt door het sluiten van kringlopen en daar kunnen en moeten we slim gebruik van maken. Bijvoorbeeld door van afval weer grondstof te maken.

Bodem

Eén van de kansen die we willen benutten, is verstandig omgaan met onze bodem. Een goede bodem is goud waard. De laatste decennia zien we steeds meer verhard oppervlak door meer gebouwen, meer bestrating en zelfs bestrating in tuinen. Daarnaast zien we ernstige verschraling van de bodem doordat landbouw intensiveert m.b.v. kunstmest in plaats van organische stof als humus. Hierdoor hebben we steeds vaker last van te hete, te droge en te natte omstandigheden. De sponswerking van de bodem is te klein geworden. Droogte bedreigt onze planten in de tuin en natuur, maar ook die bij onze boeren. Bij het tegenovergestelde kan de regen niet in de bodem worden opgenomen en krijgen we wateroverlast. Het veroorzaakt niet alleen schade aan onze woonhuizen en bedrijven, maar levert ook grote overlast of schade op voor de boeren. Door de sponswerking van de bodem te verbeteren, vergroot het de infiltratiemogelijkheid waardoor de negatieve effecten van droogte en extreme neerslag kleiner worden. Door jaar op jaar plantaardig materiaal en vaste mest terug te brengen in de bodem, wordt veel CO2 opgeslagen in de vorm van organische stof. Ook landbouwgewassen worden minder gevoelig voor ziekten en leveren hogere opbrengsten. Algemeen Belang ’90 wil landbouwers, die hiermee aan de slag gaan maximaal ondersteunen. Daarnaast kunnen burgers de infiltratiemogelijkheid in eigen tuin vergroten door onnodige stenen verharding te verwijderen of te vervangen door waterdoorlatende materialen. Platte daken kunnen bedekt worden met groene planten zoals op het ‘Kindcentrum’ in Mill is gedaan. Zo’n groen dak houdt ook erg veel regenwater vast.

Neerslag

Neerslag wordt door klimaatverandering een steeds groter probleem. Heftige regenbuien zullen steeds vaker voor komen, afgewisseld met meer en langere perioden van droogte. Op de effecten van beide situaties hebben we direct invloed. Als we alle regenwater in de toekomst via het vuilwater rioolstelsel af willen blijven voeren hebben we grote dure systemen nodig. Dit is nagenoeg onbetaalbaar, beter gezegd AB’90 wil het geld liever slimmer en/of ergens anders aan uit geven. Het is natuurlijk zonde om schoon regenwater te mengen met vuil afvalwater en dit vervolgens weer schoon te maken in een rioolwaterzuiveringinstallatie. Als we zorgen dat er zo min mogelijk schoon regenwater in het vuilwater riool komt besparen we veel kosten. Het regenwater moeten we dan zoveel mogelijk in de bodem infiltreren of op andere manieren bufferen of afvoeren naar plekken in onze omgeving waar het geen overlast oplevert. Sterker nog, daar kan het dienen als appeltje voor de dorst, als voorraad bij droogte. Algemeen Belang ’90 wil daarom doorgaan met het afkoppelen van regenwater, zoveel mogelijk infiltreren in de bodem waar het valt en stimuleren van groene daken.

Hittestress

Naast droogte en wateroverlast wordt hittestress in dicht bebouwde omgevingen een toenemend probleem door klimaatverandering. Van hittestress is sprake wanneer de temperatuur in de zomer zo hoog wordt dat gezondheid in het geding komt en zelfs tot extra sterfte leidt; met name bij oudere mensen. Mensen slapen slechter waardoor het risico op ongevallen als gevolg van vermoeidheid vergroot en prestaties op het werk afnemen. Comfortabel is die hitte allerminst en daarom is onze plattelandsgemeente met groene omgeving een uitgelezen plek om die hitte te vermijden. In onze eigen kernen moeten we ervoor zorgen dat de hittestress zo klein mogelijk wordt. Algemeen Belang ’90 wil dit doen door groene daken te stimuleren, onnodige verstening tegen te gaan en het groen in de wijken te versterken. Hoe groener, hoe koeler.

Zonnepanelen

Bij de toekomstige duurzame energieopwekking gaan zonnepanelen zeker een rol spelen. Momenteel lopen er allerlei particuliere, gemeenschappelijke en overheidsinitiatieven om meer energie uit de zon te halen. Hierin blijven we investeren en ondersteunen, waarbij we maximaal gebruik willen maken van kansen. Kansen vanuit ruimtelijke ordening door wijken zodanig vorm te geven dat direct of op een later moment zonne-energie mogelijk is. Maar ook kansen benutten door ruimte gelijktijdig voor meerdere doeleinden te gebruiken. Wij denken bijvoorbeeld aan velden met zonnepanelen waar water onder gebufferd kan worden en die gelijktijdig bijdragen aan een groene natuurlijke omgeving met aandacht voor biodiversiteit. Algemeen Belang ’90 kiest hierbij niet direct voor subsidie als instrument maar wel aan kennisdeling en het met elkaar in verbinding brengen van initiatiefnemers enzovoort.

CO2-compensatie en habitat banking: lokaal compenseren

Algemeen belang ’90 wil in onze gemeente alternatieve financiering inzetten voor innovatieve projecten ten behoeve van klimaatverandering. Onze eigen omgeving biedt mogelijkheden voor compensatie voor ontwikkelingen die elders plaatsvinden. Die mogelijkheden zijn CO2-compensatie en Habitat Banking. CO2-compensatie kan worden toegepast als verder reduceren van CO2-uitstoot door energiebesparing niet meer kan. Compensatie wordt dan gevonden door aanplant van nieuwe natuur, waar de rest-CO2 wordt vastgelegd in groeiende bomen. Habitat Banking is een vergelijkbaar mechanisme waarbij niet alleen de vastgelegde CO2 bepalend is, maar het totale ecosysteem dat ontstaat na de aanleg van nieuwe natuur. De eerste pilot is in 2016 gestart in de Raamvallei, waar nu het restant van het CO2-profiel van ons eigen gemeentehuis wordt gecompenseerd in 5,5 hectare nieuw aangeplante bomen. Maar ook CO2 compensatie door meer organische stof in landbouwgronden vast te leggen is een prima mogelijkheid om in de toekomst toe te passen. CO2-compensatie via nieuwe natuur is niet nieuw, en gebeurt tot nu toe vrijwel alleen in de tropen. Maar waarom doen we dit niet in onze eigen omgeving? Dat het mogelijk is heeft de pilot in de Raamvallei inmiddels bewezen.

Speerpunten 2018-2022

 • Meer groen en minder verstening om hittestress, wateroverlast en droogte zo veel als mogelijk te voorkomen. Meer groen en minder verstening.
 • Verbeteren van de bodemkwaliteit door het toevoegen van organische stof, zodat CO2 in de grond opgeslagen wordt en de vruchtbaarheid van de bodem verbetert. Een betere bodem kan veel neerslag opnemen en deze afgeven bij droogte. Opvangen van extreme regenbuien en droogte door meer groen en een betere bodem.
 • CO2 lokaal compenseren, niet in verre oorden maar in onze eigen gemeente. Ik kan zelf zien waar mijn CO2 gecompenseerd wordt. CO2 compenseren in de Raamvallei.
 • Het stimuleren van het aanleggen van velden met zonnepanelen om ons aandeel in duurzame energie op te wekken en daarbij slimme combinaties met bijvoorbeeld natuurontwikkeling of wateropvang te realiseren. Aanleg van grote velden met zonnepanelen.
 • Deze en andere maatregelen moeten bijdragen aan ons uiteindelijke doel: Mill & Sint Hubert energieneutraal in 2040.

Meer weten of suggesties? Laat het ons graag weten!

Jos v.d. Boogaart | Marcel v.d. Elzen | Bram Hendriks

AB’90 over samenwerken

Algemeen

AB’90 wil zich hard maken voor een betere samenwerking

Samen moeten we het doen, want zowel individueel als georganiseerd maken we onze samenleving. Onze gemeente kent een heel uitgebreid verenigingsleven en van oudsher is er ook bereidheid tot inzet van familie en vrienden in het zorgen voor elkaar. Onze gemeente kan daar best trots op zijn en in de huidige tijd hard nodig, maar het kan altijd nog beter. AB’90 wil zich de komende periode inzetten in het nog beter laten samenwerken van alle partijen in onze gemeenschap, zodat vanuit elk afzonderlijk netwerk een totaal gemeentelijk netwerk ontstaat dat samen onze samenleving sterker maakt.

Meer doen met minder geld

Door toedoen van de decentralisatie bij de rijksoverheid wordt meer gevraagd van zowel de samenleving als van de individuele burger. Onze gemeente heeft door deze decentralisatie meer verantwoordelijkheid gekregen voor nogal wat zaken met daarin de opdracht: “We moeten meer doen met minder geld”. Ondertussen merken sport- en andere verenigingen de terugloop in ledenaantal en moeten zij meer en anders doen om te kunnen blijven bestaan. Wanneer we meer samenwerking weten te realiseren, kunnen we onze woon- en leefomgeving beter leefbaar maken. Winst is zeker te behalen in betere benutting van accommodaties en afstemming van gebruik van materialen en inzet van vrijwilligers, kennis enzovoort.

“Samen werkt het beter”

Deze woorden worden steeds gezegd, maar niets lijkt zo moeilijk als samen. Het is iets durven af te geven aan een ander en ook weer van een ander te mogen ontvangen. Dat kan alleen op basis van vertrouwen en hier willen we ons de komende jaren voor inzetten. Het ophalen van informatie waar het goed gaat, weten waar de schoen wringt en het kunnen sturen met de juiste partijen om “Samen werkt het beter” daadwerkelijk ingevuld te krijgen. Omdat dit niet vanzelfsprekend gaat, willen we dat echt werk gemaakt wordt van een regisseur of verbinder, die ons allen helpt in het verbinden van de juiste partijen. Zie het als een soort steunpunt. Afgelopen raadsperiode hebben we al gesleuteld aan het subsidiebeleid in onze gemeente, opdat het ook voor de toekomst hanteerbaar kan blijven. Het is een stap in de goede richting tot het stimuleren van mogelijkheden om samen met elkaar te kijken naar waar het beter kan.

Samen werken verenigingen beter!

Verenigingsleven

Verenigingen brengen leven in de brouwerij, zetten onze mooie gemeente op de kaart en bieden hun leden zinvolle invulling van hun vrije tijd. Leden van verenigingen voelen zich sterker verbonden met elkaar en met hun omgeving. Niet alleen ons burgerschap en gemeenschapsgevoel nemen hiermee toe, maar ook als individu worden we daardoor sterker. Niets dan voordelen. Maar helaas vinden verenigingen elkaar nog te weinig. Dat is bijzonder jammer, want als professionele krachten en vrijwilligers de handen in elkaar slaan, ontstaan fantastische mogelijkheden en nieuwe netwerken. Het geheel is meer dan de som van de delen, want door stimuleren van samenwerking kan men elkaars kennis delen en materialen benutten, maar voorkom je ook overbelasting bij vrijwilligers.

De verbinder

Zien en gezien worden; elkaar kennen en elkaars netwerk kennen, is van groot belang voor verbeteren van samenwerking. Een verbinder via een steunpunt voor verenigingen of vrijwilligers kan hierin een grote rol spelen. Wat voor iemand is dan die verbinder? Het is die man of vrouw die in staat is om mensen en verenigingen, die op belangrijke vlakken relatief nog ver van elkaar staan, bij elkaar te brengen en in gesprek gaat. Hij of zij ziet kansen, voert regie en maakt de juiste verbindingen en stimuleert daarmee de samenwerking. Kortom een echte bruggenbouwer. De verbinder zoekt enerzijds naar de overeenkomsten om mensen aan tafel te krijgen en kan anderzijds partijen laten inzien, dat vooruitkomen (vanuit de eigen standpunten) soms ook kan betekenen, dat het gesprek moet worden aangegaan. In het gesprek worden elkaars standpunten toegelicht waarbij dan wederzijds begrip ontstaat. Aanknopingspunten komen dan vanzelf naar voren wanneer men gezamenlijk verder wil komen. Het aanhalen van een doemscenario kan ook nodig zijn om los te komen van oude standpunten. ‘Wrijving geeft glans’, waarmee aangetoond wordt dat de verbinder hierin een belangrijke taak heeft.

Meedoen loont

Verbinden kan alleen wanneer instellingen, verenigingen en individuele inwoners écht meedoen. Dan ontstaan win-win situaties en wordt het enthousiasme voor vervolgstappen alleen maar groter. Er zijn ook situaties denkbaar dat meedoen niet van de grond komt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij mensen met een beperkte eigen stuurkracht. Die krijgen van de gemeente een steuntje in de rug. Echter mensen die écht niet willen, vinden een strenge overheid op hun weg, die ze hiervoor een extra duwtje in de rug geeft.

Leefbaarheid maken we samen, doe je ook mee?

Leefbaarheid

We zijn als burger de laatste jaren steeds individueler gaan leven. O.a. door de opkomst van het digitale leven, maar ook door het verleggen van verantwoordelijkheden van de overheid naar de burger zelf. Het is echter niet vanzelfsprekend dat we het ook allemaal alleen kunnen. Als het aan AB’90 ligt is en blijft Mill en Sint Hubert een leefbare gemeente met dorpen en wijken waar het goed leven is. De bewoners zijn tevreden en voelen zich hier thuis. De openbare ruimte is schoon, veilig en ‘sociaal’. Voorzieningen op het gebied van onder meer winkels, onderwijs, zorg, welzijn, sport, cultuur en ontspanning zijn nabij en goed bereikbaar.

Stimuleren van initiatieven

Alle bewoners doen en tellen mee. AB’90 blijft investeren om de levendige en actieve gemeenschappen van bewoners met elkaar te verbinden. Dit doen we door keuzes te maken bij verstrekking van overheidsgelden zoals subsidies en stimuleringsbijdragen. Initiatieven die ten goede komen aan de samenleving en waarvoor, eenmaal op gang eigen draagkracht ontstaat, krijgen een steuntje in de rug.

Een vangnet voor iedereen

We moeten meer samen ondernemen, want door verbindingen te maken met elkaar en te leren van elkaars mogelijkheden en energie, bouw je blijvend aan een vangnet voor iedereen. Met een vangnet bedoelt AB’90 enerzijds een samenleving waarin iedereen zo lang mogelijk mee doet in de eigen omgeving. Maar waar individuele burgers anderzijds ook gebruik kunnen maken van de hulp die de WMO biedt en ook gehoor krijgt in de vorm van een bijstand.

Wiens verantwoordelijkheid?

Sociale cohesie is niet alléén een verantwoordelijkheid van de gemeente. Volgens AB’90 dient de gemeente hierin wel ontwikkelingen te stimuleren. Om Mill en Sint Hubert sociaal sterk te maken en te houden is samenwerking onontbeerlijk. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn en zorg, maar ook wonen, onderwijs, sport, recreatie, cultuur, jeugdzorg, politie etc.. Het komt erop aan om samen ketens te bouwen en partner te zijn in nieuwe netwerken. Daarbij wordt van organisaties en instellingen verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen om hun problemen op deze manier bij de kop te pakken. Samenwerking leidt tot inspiratie en inspiratie leidt tot innovatie. Sociale cohesie is dus de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Samen onder één dak ontmoeten is leuk, efficiënt en duurzaam

Gemeenschapsaccommodaties

AB’90 ziet dat veel gemeenschapsaccommodaties binnen onze kernen niet volledig bezet zijn en soms zelfs minimaal. Hierdoor wordt geen optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare ruimten, maar ook niet van materialen waarover afzonderlijke verenigingen beschikken. Tegelijk lopen de kosten voor rekening van de gemeente op en dus ook die van onze gemeenschap. Met het stimuleren van samenwerken en het ontwikkelen van één multifunctionele accommodatie per kern is dat tegen te gaan. Daarmee wordt de leefbaarheid in onze dorpen versterkt.

Samen onder één dak

Hoe meer onder één dak gewerkt wordt, hoe voordeliger men uit is, althans dat is de overtuiging van AB’90. Daarnaast komt bij een optimale bezetting van een gebouw of voorziening, samenwerking gemakkelijker tot stand. Door samen onder één dak te kunnen werken stimuleer je ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor ‘nieuwe’ doelgroepen. Door gezamenlijk in te kopen en gebruik te maken van voorhanden materialen, kunnen gebruikers van gemeenschapsaccommodaties voordeel behalen. Hierdoor ontstaan nieuwe sociale netwerken en nieuwe mogelijkheden om iedereen in de omgeving zo lang mogelijk mee te laten doen.

Gezamenlijke initiatieven

Het gezamenlijk organiseren van goede faciliteiten in en rondom de accommodaties is van groot belang, zodat iedereen, ook de minder valide burgers de gelegenheid heeft om aan te sluiten. Zorg samen met de gemeente dat er passende parkeerruimten, toegankelijke entrees en sanitaire voorzieningen aanwezig zijn. Ook zijn er op deze wijze mogelijkheden om het financiële plaatje rond te krijgen voor het moderniseren, verduurzamen en aanpassen van de accommodaties. Samen de schouders eronder zorgt voor draagkracht bij de gebruikers.

Zorgen voor elkaar als het kan, maatwerk waar nodig!

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Zo lang mogelijk je eigen regie bepalen, dat wil iedereen. Dat klinkt mooi maar is niet altijd vanzelfsprekend of binnen handbereik. De verantwoordelijkheid van elke individuele burger staat voorop. Hij of zij is verantwoordelijk voor het inkomen, voor huisvesting, voor opvoeding van de kinderen, voor het eigen sociale netwerk, maar ook voor onze gemeenschap als geheel. Dat kunnen we niet zonder een beroep te doen op elkaar. Het is een uitdaging om individuele vrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid steeds voor ogen te hebben. De vraag is hoe ver onze gemeente wil of moet gaan met het ‘stimuleren’ van bewoners om mee te doen? Volgens AB’90 dient de gemeente hierin te stimuleren en te faciliteren.

Ontzorgen waar het samen kan

Hebben we zorg nodig, dan zoeken we die eerst bij onze familie, vrienden en kennissen. Duurzame oplossingen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven, vinden we in ons eigen huis. En daar hebben we tijdig onze eigen maatregelen voor getroffen. Van vrijblijvendheid is geen sprake meer en wie dat kan wordt geacht mee te doen. Iedereen moet worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan onze samenleving, dus ook aan het bieden van zorg en steun in de omgeving als daarom gevraagd wordt. Zorgen met en voor elkaar. Voor wie dat niet lukt is er de overheid. Want wie écht steun behoeft krijgt die ook!

Maatwerk

De inwoners bepalen de maat der dingen en willen maatwerk die bij hun situatie past. Maatwerk leveren betekent inspelen op de échte vraag en het aanbod dusdanige vorm geven dat het bijdraagt aan het oplossen van het probleem. Iedereen laten meedoen maakt dat er altijd ruimte is om in te spelen op een specifieke situatie of wens. Hierin kunnen zorgcoöperaties en wijkraden een grote betekenis hebben. Daar waar geen verantwoord passende oplossing mogelijk is, moet aanvullende professionele hulp gezocht worden. Door intensieve samenwerking, inzet van vrijwilligers en gemeentelijke ondersteuning komen de wijk- en dorpsraden, verenigingen, zorgcoöperaties enzovoort in de positie om meer dan ooit het gewenste maatwerk te kunnen leveren. En dat gebeurt nu al op diverse plaatsen, ook zonder dat de gemeente daartoe heeft aangezet. Dat vindt AB’90 mooi om te zien.

Samen de puzzel compleet maken

Om de losse puzzelstukken in de infographic aaneen te sluiten tot een compleet geheel, moeten we elkaar eerst opzoeken, dan samen optrekken en waar het kan inspireren en leren van elkaar. Door samen de puzzel compleet te maken hoopt AB’90 op meer gemeenschapsgevoel, eigen daad- en draagkracht en verantwoordelijkheid van ons allen binnen onze gemeenschap.

Speerpunten 2018-2022

 • AB’90 wil zich de komende periode inzetten voor meer samenwerking. AB’90 voor bundeling van krachten tot een ‘Goei leven!’
 • Om samenwerking in onze gemeente te stimuleren en te organiseren zal gewerkt moeten worden met een persoon in de rol van regisseur of verbinder, die door iedereen gedragen en erkend wordt. AB’90 voor één echte verbinder in onze gemeente!
 • Sport- en andere verenigingen moeten steeds meer doen om te kunnen blijven bestaan. Het huidige subsidiebeleid moet daar ook in de toekomst in kunnen blijven ondersteunen. AB’90 voor handhaving huidig subsidiebeleid!
 • Alle bewoners doen en tellen mee. AB’90 blijft investeren om de levendige en actieve gemeenschappen van bewoners met elkaar te verbinden. AB’90 voor stimuleren leefbaarheidsinitiatieven!
 • AB’90 gaat vanuit de toekomstvisie, ideeën en wensen van wijk- en dorpsraden ondersteunen, meedenken en meewerken om tot meer samenwerking en meer draagkracht te komen. AB’90 voor eigen kracht van betrokken inwoners!
 • AB’90 is ervan overtuigd, dat hoe meer onder één dak samengewerkt wordt hoe voordeliger men uit is. Daarnaast ontstaat samenwerking veel gemakkelijker onder dat gezamenlijke dak. AB’90 voor optimale bezetting gemeenschapsaccommodaties!

Meer weten of suggesties? Laat het ons graag weten!

Mayke Selten v.d. Elzen | Theo van Eenbergen | Bram Hendriks

Download het volledige verkiezingsprogramma (PDF)